Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU
Naziv zavoda: Osnovna šola Sečovlje
Naslov: Sečovlje 78
Pošta: 6333 Sečovlje
Telefon: 05 671 26 00
Faks: 05 671 29 12
Elektronski naslov: tajnistvo@ossecovlje.si
Odgovorna uradna oseba: Mirela FLEGO, ravnateljica šole
Datum objave kataloga: 29. 12. 2016
Datum zadnje spremembe: 29. 12. 2016
Katalog je dostopen na spletu: www.ossecovlje.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
Druge oblike kataloga: Katalog je v fizični obliki dostopen na sedežu šole.
Ustanovni akt: Uradni list RS.
2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA
Kratek opis delovnega področja zavoda:
Osnovnošolsko izobraževanje ter predšolska vzgoja (v pripravi)
2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda
Organigram zavoda
Seznam notranjih organizacijskih enot:

  • Osnovna šola Sečovlje,
  • Vrtec Sečovlje,
  • Podružnična šola in vrtec Sv. Peter.
Enota 1: Vrtec Sečovlje
Naziv in naslov: Vrtec Sečovlje, Sečovlje 78, 6333 Sečovlje
Telefon: 05 671 26 02
Telefon dislociranega oddelka: 031 737 222
Elektronski naslov: vrtec@ossecovlje.si
Vodja notranje organizacijske enote: Tina Stanovnik
Enota 2: Podružnična šola in vrtec Sv. Peter
Naziv in naslov: Sv. Peter 13, 6333 Sečovlje
Telefon: 05 671 26 18 in 05 671 26 19
Telefon dislociranega oddelka:
Elektronski naslov:
Vodja notranje organizacijske enote:
svp@ossecovlje.si
Nataša Jelenič
b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja
Ime in priimek pristojne osebe: Mirela FLEGO
Delovno mesto in naziv: ravnateljica
Elektronski naslov: ravnatelj@ossecovlje.si
Poštni naslov: Sečovlje 78, 6333 Sečovlje
Službena telefonska številka: 05 67 12 601
c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda
Seznam predpisov z delovnega področja izobraževanja, znanosti in športa (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja predšolske vzgoje (povezava)
Seznam predpisov z delovnega področja osnovnošolskega izobraževanja (povezava)
Odlok o ustanovitvi zavoda (povezava)
Splošni akti zavoda
Dokumenti bodo objavljeni na povezavi
č) Seznam predlogov predpisov
Seznam predlogov predpisov s področja izobraževanja, znanosti in športa (povezava)
d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentov po vsebinskih sklopih
Pomembni dokumenti
Objave in razpisna dokumentacija v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje po ZJN-3
Obvestila v zvezi z javnim naročanjem so objavljena na portalu javnih naročil.
e) Katalog vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom
Postopki, ki jih zavod vodi:

  • Odločanje o zahtevi za dostop do informacije javnega značaja ali ponovno uporabo
  • Odločanje o pravicah in dolžnostih učenca
  • Podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanja statusa učenca perspektivnega ali vrhunskega športnika ter perspektivnega mladega umetnika ali vrhunskega mladega umetnika.
f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod
Zavod ne vodi javnih evidenc.
g) Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja (v pripravi)
Naziv informatizirane zbirke: Dostop do zbirke (ali povezava)
Evidenca o dejanski zasedenosti delovnih mest
Evidenca vseh učbenikov v učbeniškem skladu
Informacija o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke
Število učencev po oddelkih in razredih
3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Šola zagotavlja dostop do informacij javnega značaja:
Preko spletne strani na naslovu: www.ossecovlje.si/katalog-informacij-javnega-znacaja/
4. STROŠKOVNIK
Zavod lahko za večji obseg dokumentov zaračuna materialne stroške po stroškovniku in postopku 16., 17. in 18. člena. Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja
5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK IN DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Zavod nima stroškovnika.
6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA, VKLJUČNO Z ZBIRKAMI PODATKOV

 

Ravnateljica Mirela Flego, prof.

(Ogledano skupaj: 1.439, današnjih ogledov: 1)